Regulamin Sklepu internetowego „Praliny Bą Bą”

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Praliny Bą Bą, dostępny pod adresem internetowym, www.pralinybel.pl oraz www.bąbą.pl. prowadzony jest przez Angelikę Makowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Praliny „Bą Bą” Angelika Makowska, z siedzibą w Bydgoszczy (85-052) przy ul. Augusta Cieszkowskiego 9/15B, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o nr NIP 5542246906, o nr REGON 341591215.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument ¬– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – Angelika Makowska.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.pralinybel.pl
5. Umowa zawarta na odległość ¬– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy sprzedaży włącznie.
6. Regulamin ¬– niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie ¬– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji ¬– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia ¬– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
12. Produkt ¬– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa sprzedaży ¬– umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez umowę sprzedaży rozumie się też¬ stosownie do cech Produktu umowę o świadczenie usług lub umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt

1. Adres Sprzedawcy: Angelika Makowska, ul. Augusta Cieszkowskiego 9/15B / 85-052 Bydgoszcz
2. Adres e¬mail Sprzedawcy: praliny@pralinybel.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 697 593 267
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 93 1910 1048 2610 2737 3215 0001 (Santander Bank Polska)
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-18:00 z wyjątkiem niedzieli oraz świąt.

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-¬mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu przy składaniu Zamówienia.
5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
6. Zakupione produkty należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Idealna temperatura przechowywania zakupionych produktów to 16-20 stopni Celsjusza.

§ 6
Zakładanie konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.
3. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 nin. Regulaminu.

§ 7
Zasady składania Zamówienia oraz jego realizacja

W celu złożenia Zamówienia należy:
1) zalogować się do Sklepu;
2) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
3) wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy;
4) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;
5) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e¬mail;
6) w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3 nin. Regulaminu;
7) Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia z powodu braku produktu lub braku możliwość realizacji zamówienia w czasie podanym przez Klienta. W przypadku jeżeli Zamówienie zostało już opłacone, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych;
8) Klient, może zrezygnować z Zamówienia, dopóki nie zostało ono przyjęte do realizacji;
9) do każdego Zamówienia, na życzenie Klienta jest możliwość wystawienia faktury VAT;
10) Sprzedawca dopuszcza możliwość składania Zamówień drogą mailową lub telefoniczną.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
a) odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. A. Cieszkowskiego 9/15B / 85-052 w Bydgoszczy
b) przesyłka kurierska za pośrednictwem UPS.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym;
b) płatność przelewem;
c) płatność elektroniczna;
d) płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz płatności znajdują się za stronie Sklepu.

§ 9
Zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-¬mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-¬mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży¬ w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane, co jest równoznaczne z odstąpieniem Sprzedawcy od Umowy sprzedaży;
b) płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności i odebrać przesyłkę w terminie do 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy o gotowości przesyłki do odbioru.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę, po uregulowaniu płatności przez Klienta, w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ust. 5 nin. paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. Terminy dostaw:
a) w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin;
b) w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami albo dostarczenia wszystkich Produktów jednorazowo po skompletowaniu całego Zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą ¬ rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-¬mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
10. Umowa sprzedaży jest zawierana wyłącznie na okres jej wykonania, tj. wykonania, kompletowania, dostawy Produktu, zapłaty ceny i odbioru Produktu przez Klienta. Umowa nie ulega automatycznemu przedłużeniu.

§ 10
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia w formie listu poleconego przed upływem tego terminu.
5. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży:
a) w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą;
b) w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z dodatkowymi kosztami;
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w nin. Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;
g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
6. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie Pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w tym spożycia;
d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę traci prawo do odstąpienia od Umowy.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru przesyłek zwrotnych za pobraniem lub za zaliczeniem pocztowym.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
2. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
3. Sprzedawca nie udziela gwarancji w myśl przepisów kodeks cywilny.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w nin. Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze Sprzedawcą;
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. W Sklepie nie został wyznaczony Inspektor Danych Osobowych. W sprawie wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych, prośimy o kontakt pod adresem mailowym: praliny@pralinybel.pl.
3. Dane osobowe Klientów pozyskane przez administratora zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę,¬ także w celach marketingowych.
4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – UPS lub inny przewoźnik;
b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – podmiot obsługujący płatności.
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w nin. Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian nin. Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Zamówień w trakcie realizacji.
3. W sprawach nieuregulowanych w nin. Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Adresat:
Praliny „Bą Bą” Angelika Makowska
ul. A. Cieszkowskiego 9/15B
85-052 Bydgoszcz

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY MOŻNA POBRAĆ TUTAJ